အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)အား အောက်ဖော်ြပပါရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချ လျက်ရှိပါသည်-
(က)    ဒေသအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှ သတ်မှတ်အဆင့်မီသူတိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို မိမိဒေသအတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်၊
(ခ)    ခေတ်နှင့်အညီ ြဖစ်ပေါ်လာသော အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များ သင်ကြားပေးနိုင်ရန်၊
(ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဃ)    အသိပညာပြည့်ဝသော အတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင် ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန်၊

ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 
စဉ် ဖုန်းနံပါတ် အသုံးပြုသည့်ဌာန မှတ်ချက်
၁။ ၀၉-၂၄၅၀၇၃၇ ကျောင်းအုပ်ကြီး  
၂။ ၀၇၀-၂၁၈၃၃ ရုံးခန်း  
၃။ ၀၇၀-၂၁၈၄၁ ဖက်(စ်)၊ ရုံးခန်း  
၄။ gti.hakha.mm@gmail.com(E-mail), New Email: gtihka@dtve.org ကျောင်းသုံး  
ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကျောင်း
အရည်အချင်း ကာလ အဆင့်
၁။ ဦးဇော်မင်း M.E(Met;) ၂၇-၇-၂၀၁၇ မှ ၁-၁၁-၂၀၀၈ ထိ G.T.I
Russia
၂။ ဦးဖိုးသင်း M.E(EC) ၂-၁၁-၂၀၀၈ မှ ၂၅-၄-၂၀၀၉ ထိ G.T.I
၃။ ဦးဆန်းလင်းဗိုလ် M.E(PT) ၂၆-၄-၂၀၀၉ မှ ၂၉-၁၀-၂၀၀၉ ထိ G.T.I
၄။ ဒေါက်တာဆလိုင်းတလွန်ဇထန်း Ph.D(EP) ၃၀-၁၀-၂၀၀၉ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၁ ထိ G.T.I
၅။ ဦးဝင်းဇော်ဇော်ဌေး M.E(Mech) ၁၇-၂-၂၀၁၁ မှ ၁၆-၇-၂၀၁၂ ထိ G.T.I
၆။ ဒေါက်တာဆလိုင်းတလွန်ဇထန်း Ph.D(EP) ၁၇-၇-၂၀၁၂ မှ ယနေ့အထိ G.T.I
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စဥ် ပညာသင်နှစ် B-Tech A.G.T.I စုစုပေါင်း
၂၀၀၉-၂၀၁၀ - ၂၈ ၂၈
၂၀၁၀-၂၀၁၁ - ၂၂ ၂၂
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၇ ၃၅ ၅၂
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀ - ၂၀
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၉ - ၁၉
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၇ - ၄၇
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၅ ၅၅ ၈၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇   ၄၈ ၄၈
၂၀၁၇-၂၀၁၈   ၉၈ ၉၈
စုစုပေါင်း ၁၂၈ ၂၈၆ ၄၁၄

 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကာလတိုသင်တန်းမွေးထုတ်အောင်မြင်ပြီးစီးခဲ့သော သင်တန်းသားများစာရင်း
စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ်စဉ်(၁) အပတ်စဉ်(၂) အပတ်စဉ် (၃) အအပတ်စဉ်(၄) အပတ်စဉ်(၅) အပတ်စဉ်(၆) အပတ်စဉ်(၇)
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၈ ၂၉ ၂၀ ၂၃ ၂၄ ၂၀ ၂၀
လက်တွေ့အသုံးချလက်သမားပညာ - ၁၀ ၁၅   ၁၀
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - ၁၀ ၁၁ - -    
လက်တွေ့အသုံးချပန်းရံပညာ - ၁၀ ၁၆ ၁၀   ၁၀
အခြေခံကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၂၁ - - ၂၉ ၂၀ ၁၅  
သံဂဟေဆော်လုပ်ငန်းသင်တန်း - - - -    
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း           ၁၀ ၁၀
လက်ကိုင်ဖုန်းအမျိုးမျိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းသင်တန်း             ၁၀
စုစုပေါင်း ၅၆ ၅၉ ၆၂ ၇၀ ၅၈ ၄၅ ၆၀
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ချင်းပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)သည် ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့၏ အနောက်ဘက် မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာ(၃၅.၄၃)ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အနီးကပ်လမ်းညွှန် ကြီးကြပ်ပေးမှုဖြင့် ကျောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သီးခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသေးပါကြောင်တင်ပြအပ် ပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)အနေဖြင့် ဒေသခံများမှ လိုအပ်ချက်ရှိလျှင် ဂဟေဆော်ပေးခြင်း၊ တွင်ခုံအသုံးပြုစေခြင်း၊  အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းစသည့် နည်းပညာရပ်များအား အကြံဉာဏ် ပေးခြင်းများ အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းပြီးဆုံးပါက သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုဘာသာရပ်များအလိုက် အလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ပါသည်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းဆင်းများအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင် ခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ပါသည်။             အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းဆင်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ပါသည်။             လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းဆင်းများအနေဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန များ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။             စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းဆင်းများအနေဖြင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနများ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများ၊ သင်္ဘောကျင်းများ၊ စက်ယန္တရားအသုံးပြုသည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။             ထို့ပြင်သင်တန်းဆင်းများအနေဖြင့် နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ နည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများတွင်လည်း စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)ရာထူးနေရာများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဥ် သင်တန်း Civil EC EP Mech စုစုပေါင်း
ကျား ကျား ကျား ကျား
A.G.T.I Year I ၅၃ ၂၂ ၃၆ ၁၄ ၄၀ ၁၅ ၅၄ ၂၄၃
A.G.T.I Year II ၃၂ ၁၉ ၂၁ ၁၁ ၂၁ ၂၈ ၁၃ ၁၄၈
A.G.T.I Year III ၃၂ ၁၁ ၁၀ ၁၀ ၂၃ ၁၉ ၁၁၆
စုစုပေါင်း ၁၁၇ ၅၂ ၆၇ ၃၅ ၈၄ ၂၇ ၁၀၁ ၂၄ ၅၀၇
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘွဲ့အမည် ဦးရေ တွဲဖက် ပါမောက္ခ ကထိက လ/ထ နည်းပြ သရုပ်ပြ စက်မှု ကျွမ်းကျင်(၄) မှတ်
ကထိက ချက်
Ph.D - - - - - -  
M.E/M.CTech - - -  
B.E/B.Tech ၃၀ ၁၃ ၁၂  
M.A/M.Sc/MESP ၁၂ - - ၁၀    
B.A/B.Sc/DESP - -    
AGTI/ITC ၁၀ - -  
Dip/ Other - -          
  စုစုပေါင်း ၇၂ ၃၈ ၂၃  
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)တွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်နှင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးချက်အရ သင်တန်းသား(၁)ဦးလျှင်(၃၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လစဉ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်အခြားနိုင်ငံရှိ နည်းပညာနှင့် သက်မွေး ပညာသင်တန်းကျောင်းများမှ Scholarship ခေါ်ဆိုသည့်ပညာသင်အခွင့်အလမ်းများလည်း လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

သင်တန်းများ