သတင်းများ

                                                                                                 

                                                                                            နေပြည

                                                                                        ပုသိမ် စက

(၁) နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက

                                                                                                 

သင်တန်းများ