ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျောင်းအခြေပြု စွမ်းဆောင်ရည် မြှင်

(၂၀၁၈ -၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် ၊GTHS(Monywa) ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ကို

(၁၅.၂.၂၀၁၉)နေ့မှစတင်၍အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ပုသိမ်တွင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ(OJT) သင်တန်းများကိုကျေ

(၁၁.၃.၂၀၁၉) နေ့အစိုးရနည်းပညာအထက်ကျောင်းပုသိမ်တွင် အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုသင်တန်း ကိုဖွ

(၁၂.၃.၂၀၁၉) နေ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်)နှင့်စိုက်ပျိူးရေး၊မွေ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁၄)ကို (၁၅.၂.၂၀၁

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)နှင့် မကွေးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)၌ (၄.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Teaching Methodologyဆင

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)နှင့်မကွေးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူး