(၁၅.၂.၂၀၁၉)နေ့မှစတင်၍အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ပုသိမ်တွင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ(OJT) သင်တန်းများကိုကျေ

(၁၁.၃.၂၀၁၉) နေ့အစိုးရနည်းပညာအထက်ကျောင်းပုသိမ်တွင် အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုသင်တန်း ကိုဖွ

(၁၂.၃.၂၀၁၉) နေ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်)နှင့်စိုက်ပျိူးရေး၊မွေ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁၄)ကို (၁၅.၂.၂၀၁

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)နှင့် မကွေးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)၌ (၄.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Teaching Methodologyဆင

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)နှင့်မကွေးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူး

(၂၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)၌ ကာလတိုသင်တန်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင

(၂၄.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ် ၊ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)နှင့်မကွေးခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လက်တွေ့ကျွမ

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၊နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအေ၀းကို ၁၄၊၁၊